Bestemmingsplan best belangrijk; hoe maak ik bezwaar?

Een bestemmingsplan en de wet (Wabo) bepalen samen wat de precieze bouw- en gebruiksmogelijkheden op percelen zijn. In het bestemmingsplan staat wat mag en niet mag qua bouwen en gebruik van grond. En dat geldt ook voor uw perceel, huis of bedrijf. In de Wet ruimtelijke ordening staat hoe dit belangrijke bestemmingsplan tot stand komt. Rechtspraktijk A. Bil kan u ondersteunen bij het bezwaar aantekenen bestemmingsplan.

Procedure bestemmingsplan

Veel gemeenten maken eerst een voorontwerp bestemmingsplan. Hierin maakt de gemeente voor de eerste keer bekend op welke manier zij een bestemmingsplan wil wijzigen. Vaak is een een inspraak- of voorlichtingsavond gepland en er bestaat de mogelijk inspraakreacties in te dienen.

Na afloop van de inspraakprocedure zullen burgemeester en wethouders laten weten op welke manieren zij al dan niet rekening houden met de ingediende inspraakreacties. Vervolgens begint de wettelijke procedure.

De wettelijke procedure ziet er als volgt uit. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad van uw gemeente. Eerst maakt de gemeente bekend dat er een ontwerp-bestemmingsplan op het gemeentehuis door u ingekeken kan worden. Officieel noemt men dit: ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Dit betekent dat de gemeenteraad van plan is dit ontwerp-bestemmingsplan als definitief bestemmingsplan vast te stellen.

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan kunt u schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Bezwaar maken tegen het ontwerp-bestemmingsplan heet in de wet: zienswijzen indienen.

U heeft zes weken de tijd om schriftelijke zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen zijn uw bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan. De wet gaat er van uit dat u direct motiveert waarom u er niet mee eens bent. U moet dus tijdig een brief schrijven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Vervolgens beoordeelt de raad uw zienswijzen en stelt, al dan niet gewijzigd, het bestemmingsplan definitief vast. Veel gemeenten bieden u de mogelijkheid om in een hoorzitting de zienswijzen mondeling toe te lichten. Een hoorzitting is echter niet wettelijk verplicht.

Tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit is de hoogste bestuursrechter in Nederland. De beroepstermijn is ook weer zes weken.

Uiteindelijk beoordeelt de Raad van State of uw beroep gegrond wordt verklaard en of het bestemmingsplan gaat gelden of niet