Banner Albert Bil

Bezwaar aantekenen bestemmingsplan

Wil u bezwaar aantekenen tegen een bestemmingsplan? Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Rechtspraktijk A. Bil helpt u bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een bestemmingsplan bepaalt samen met de wet wat de precieze mogelijkheden van een perceel zijn, het gaat hierbij om gebruik van de grond en eventuele bouwwerken. In het plan staat ook wat absoluut niet mag. Eerst wordt er een voorontwerp gemaakt voor een bestemmingsplan, waarin staat wat de gemeente aan het bestaande plan wil veranderen. Vaak is er dan een inspraak- of voorlichtingsavond en krijgt u de mogelijkheid om te reageren. Voor de gemeente is dit tevens een mogelijkheid om de plannen aan te passen, voordat de wettelijke procedure van start gaat.

De wettelijke procedure

De wettelijke procedure start met de bekendmaking van een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is online en op het gemeentehuis in te zien. Wanneer u het niet eens bent met het plan, kunt u hier binnen 6 weken schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Dit wordt een ‘zienswijze’ genoemd.
Na de bezwaarperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast. Bij het vaststellen van het plan behandelt de raad de bezwaren en beslist of het bestemmingsplan eventueel moet worden aangepast. Ook is het mogelijk dat de gemeente het bestemmingsplan van tafel veegt.
Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan alleen als er tijdens de ontwerpfase een zienswijze is ingediend. Mocht dit niet zijn gedaan, dan kan er uitsluitend beroep worden aangetekend tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht in het bestemmingsplan.

Hulp bij bezwaar aantekenen tegen een bestemmingsplan

Achter het aanpassen van een bestemmingsplan zit een uitgebreide procedure. Rechtspraktijk A. Bil is juridisch specialist op het gebied van omgevingsrecht en kent iedere stap van de procedure. Wij helpen u bij het bezwaar schrijven om een sterk bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente!