Let op: de gemeente is niet verplicht u persoonlijk op de hoogte te stellen van genomen besluiten, bestemmingsplannen of verleende vergunningen bij u in de buurt. Verder worden besluiten steeds vaker alleen op internet bekend gemaakt en niet meer in de krant. U kunt via uw e-mail gelukkig op de hoogte blijven door u op te geven via de email service op www.overheid.nl

Als u bezwaar heeft tegen een omgevingsvergunning of een ander (handhavings-) besluit dan eist de wet in alle gevallen dat u binnen de termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar maakt. Bent u te laat dan hoeft de gemeente niet meer inhoudelijk op uw bezwaren in te gaan en wordt (als er geen andere bezwaren zijn ingediend) het besluit onherroepelijk van kracht. Het besluit blijft dan gelden, ook wanneer dit besluit niet deugt. Vaak staat in de omgevingsvergunning of het (handhavings-) besluit dat u bezwaar kan maken.

Het komt ook voor dat u bezwaar heeft tegen een nieuw bestemmingsplan. Dat kan op het moment dat de gemeente een ontwerp bestemmingsplan bekend maakt en hierin aangeeft dat het van plan is een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Indien u het niet eens bent met dit ontwerp bestemmingsplan dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de raad van uw gemeente. Dit bezwaar maken noemt de wet zienswijzen indienen. Ook het indienen van zienswijzen moet u op tijd doen door uw zienswijzen (bezwaren) schriftelijk kenbaar te maken bij de raad of gemeente.
Zie verder bestemmingsplan bezwaar.

Soms maakt de gemeente bekend dat het van plan is een besluit te nemen. Het gaat dan niet om een definitief besluit, maar om een voorgenomen besluit, een ontwerp- of concept-besluit.

Laat u zich hierdoor echter niet misleiden!

Tijdig en goed reageren op een ontwerp-besluit is net zo belangrijk als bezwaar maken tegen een definitief besluit. Het is voor u daarom belangrijk om op tijd te reageren op een ontwerp-besluit dat u aangaat. Reageert u namelijk niet dan kunt u op grond van de wet later geen beroep meer indienen tegen het (latere) definitieve besluit. Uw beurt is dan voorbij. Dit definitieve besluit blijft dan voor u gelden en de negatieve gevolgen voor u kunnen dan niet meer worden teruggedraaid.

Een ontwerp-besluit kan in een brief aan u staan. Het gaat hier om toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De gemeente verwijst soms naar deze vindplaatsen in de wet. De gemeente maakt een ontwerp-besluit bekend maken in de krant of op internet.

Let op: steeds vaker maakt de gemeente besluiten en ontwerp-besluiten alleen bekend op de gemeentelijke website en/of op de site van de overheid en niet meer in de krant. Om toch goed en tijdig op de hoogte te blijven kunt u een zogenaamde email alert aanmaken op de site www.overheid.nl. U krijgt dan tijdig alle bekendmakingen van de gemeente in uw email inbox; u kunt zelf door middel van de email alert zelf aangeven in welke besluiten u geïnteresseerd bent. Op die manier blijft u op de hoogte! De gemeente is niet verplicht om aanwonenden in kennis te stellen van een (ontwerp-)besluit of een a.s. nieuw bestemmingsplan.

Komt u er niet uit, schakel dan op tijd en vrijblijvend mijn deskundige hulp in en wacht niet tot de termijn bijna is verstreken. Ik maak uw eigen bezwaren altijd sterker.
En verder is het verstandig niet te lang te wachten en mij zo snel mogelijk in te schakelen en niet pas tegen het einde van de termijn van 6 weken. Het is immers prettiger om rustig de zaak te kunnen onderzoeken zonder last te hebben van de wettelijke termijn.

Maak bezwaar door een brief te schrijven

U moet dan een brief schrijven dat u het niet mee eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. Uw brief is een bezwaarschrift.
Vaak staat in de brief van de gemeente of in de bekendmaking in de krant hoe en waar u bezwaar kunt maken. U moet er dus voor zorgen dat het bezwaarschrift binnen 6 weken bij de gemeente is.

Wanneer begint de bezwaartermijn van 6 weken?

Er staat een verzenddatum in de brief van de gemeente. Of in de bekendmaking in de krant of op internet staat wanneer het besluit is verzonden aan een ander. Dat is voor u het begin van de belangrijke 6 weken-termijn. In de bekendmaking in de krant of op internet staat vaak ook precies aangegeven wat de bezwaartermijn is. Tip: wacht niet tot de laatste dag, maar maak eerder bezwaar.

Verzend bezwaarschrift altijd aangetekend

Verzend het bezwaarschrift altijd binnen die 6 weken aangetekend via Post.nl en bewaar goed het verzendbewijs.

In tijdnood? Gebruik het pro-forma bezwaarschrift

U hoeft het bezwaarschrift niet direct te motiveren. U mag een kort en niet gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit is een pro-forma bezwaarschrift. Op een later tijdstip mag u dan op grond van de Algemene wet bestuursrecht uw bezwaren motiveren. Na ontvangst van het pro-forma bezwaarschrift zal de gemeente u schriftelijk laten weten binnen welke termijn de bezwaren moeten zijn gemotiveerd.

U heeft dan tijd om na te denken over de bezwaren. Ook kunt u die tijd benutten door mij in te schakelen.
Voorbeeld bezwaarschrift