In mijn praktijk komt het voor dat een buurman bezwaar heeft tegen een verleende omgevingsvergunning omdat er naar zijn mening te dicht bij zijn perceel wordt gebouwd. Er wordt geklaagd over inkijk en schending van de privacy. Ook het bezwaar dat het nieuwe gebouw teveel licht wegneemt wordt regelmatig naar voren gebracht.

Mag zomaar alles worden gebouwd?

En waar moet de gemeente bij het verlenen van een omgevingsvergunning aan toetsen? Eerst een korte uitleg. Er gelden hier twee wetten. Ten eerste staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waaraan precies een bouwaanvraag door de gemeente moet worden getoetst. Ten tweede het Burgerlijk Wetboek: hierin staan o.a. regels die gelden tussen beide buurmannen en tussen twee buurpercelen. Bij dit burenrecht is de gemeente geen partij, bij de Wabo natuurlijk wel. Wat is nu de relatie tussen die twee wetten? Als een aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan moet de gemeente op grond van de Wabo de gevraagde vergunning verlenen. De gemeente moet dus ook die vergunning verlenen als de vergunning in strijd is met het burenrecht. De regels van het bestemmingsplan verschillen van de regels van het burenrecht. De buurman kan desnoods zelf naar de burgerlijke rechter stappen en de ander dagvaarden wanneer hij vindt dat de er wordt gebouwd in strijd met het burenrecht. In dat geval heeft bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning weinig zin; de gemeente toetst immers niet aan het burenrecht. En wat is de situatie wanneer de aanvraag om omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan en de gemeente toch medewerking wil verlenen? Bij afwijking van het bestemmingsplan moet de gemeente bij de vergunningverlening alle belangen afwegen, dus ook de belangen (privacy, lichthinder etc) die worden beschermd door het burenrecht. Soms is dan een speciaal onderzoek nodig. Het is afhankelijk van de concrete situatie hoe deze belangenafweging uitvalt en of de door de gemeente gemaakte afweging en motivering redelijk is. Het burenrecht kent verschillende soorten regels. Regels met een dwingend en beschermend karakter en regels die min of meer vaag zijn. Indien van een bestemmingsplan wordt afgeweken en dwingende regels van burenrecht worden hierbij overtreden, dan staat een buurman juridisch sterker als hij bezwaar maakt tegen een verleende omgevingsvergunning. Dat kan het geval zijn indien binnen 2 meter van de erfgrens gebouwd wordt en ramen uitzicht geven op het buurperceel en er geen sprake is van een blinde muur. Als u hierover meer vragen heeft kunt u met mij contact opnemen, ik help u graag verder.